Πρόγραμμα μαθημάτων

Α. Θεωρητική κατάρτιση (Διδακτικές Ενότητες: 102 ώρες)

Δ.Ε. 1: Εκπαίδευση Ενηλίκων: ελληνική και διεθνής πραγματικότητα
Δ.Ε. 2: Θεωρητικές αρχές και προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Δ.Ε. 3: Σχεδιασμός προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Δ.Ε. 4: Επικοινωνία και συναισθηματικό κλίμα στην ομάδα μάθησης
Δ.Ε. 5: Πολιτισμική ετερογένεια και διαχείριση πολυπολιτισμικών ομάδων
Δ.Ε. 6: Κανόνες και αρχές κατά την Εναρκτήρια Συνάντηση
Δ.Ε. 7: Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
Δ.Ε. 8: Το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων
Δ.Ε. 9: Το φύλο και η ηλικία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
Δ.Ε. 10: Στρατηγικές και Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Δ.Ε. 11: Ενσυναίσθηση και Τέχνη
Δ.Ε. 12: Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Β. Μικροδιδασκαλίες-Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση (60 ώρες)

  1. Μικροδιδασκαλία και μικρομάθημα: ομοιότητες και διαφορές
  2. Σχεδιασμός και εκτέλεση μιας μικροδιδασκαλίας και ενός μικρομαθήματος
  3. Αυτοπαρατήρηση και ετεροπαρατήρηση κατά τη μικροδιδασκαλία και το μικρομάθημα

Προσοχή

Κάθε εκπαιδευόμενος θα σχεδιάσει και θα εκτελέσει μια μικροδιδασκαλία / ένα μικρομάθημα