Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων

 1. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στη χώρα μας: ιστορική αναδρομή και σύγχρονη πραγματικότητα
 2. Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Ευρωπαϊκή Πολιτική
 4. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στον αγγλοσαξονικό και γερμανικό χώρο: διεθνής έρευνα και προοπτική
 5. Εκπαίδευση Ενηλίκων και συναφή εκπαιδευτικά πεδία
 6. Ενηλικιότητα και θεσμοί της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 7. Ο ενήλικος εκπαιδευόμενος: Προϋποθέσεις και κίνητρα μάθησης
 8. Εμπόδια και αντιστάσεις του εκπαιδευομένου
 1. Η απορία του Σωκράτη και το αποπροσανατολιστικό δίλημμα του Mezirow
 2. Προκαταλήψεις και στερεότυπα: νοητικές συνήθειες
 3. Η περιπέτεια της μετασχηματίζουσας μάθησης
 4. Κριτικό ερώτημα και κριτικός στοχασμός- κριτική ερώτηση και κριτική σκέψη
 5. Εμπειρία και εκπαίδευση: John Dewey
 6. Ανδραγωγική: Μalcolm Knowles
 7. Κριτική συνειδητοποίηση: Paulo Freire
 8. Κριτική Παιδαγωγική: Jürgen Habermas
 9. Η Προσωποκεντρική θεωρία: Carl Rogers
 10. H Μετασχηματίζουσα Μάθηση: Jack MezirowΤο κοινωνικό πλαίσιο: Peter Jarvis
 11. O κύκλος της μάθησης: David Kolb
 12. Κριτική της ιδεολογίας: Stephen Brookfield
 13. Συναισθηματική νοημοσύνη: Daniel Goleman
 1. Η φιλοσοφία και η σκοποθεσία ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων
 2. Τίτλος και σκοπός του προγράμματος- Τίτλοι και σκοποί των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων
 3. Το πρόβλημα της διατύπωσης σκοπών και στόχων
 4. Στόχοι γνώσης, ικανοτήτων και συμπεριφοράς: το πρόβλημα της ιεράρχησης των στόχων
 5. Μεθοδολογική προσέγγιση του περιεχομένου
 6. Αξιολόγηση του προγράμματος
 7. Σύμπραξη σκοπών-στόχων, περιεχομένου, μέσων – μορφών εργασίας -εκπαιδευτικών τεχνικών, αξιολόγησης
 1. Σύνθεση και ομοιογένεια της ομάδας
 2. Δυναμική και διεργασία της ομάδας
 3. Πορεία και φάσεις ανάπτυξης της ομάδας
 4. Συγκρούσεις και προβλήματα μέσα στην ομάδα
 5. Αναδυόμενοι ρόλοι μέσα στην ομάδα
 1. Η πολυπολιτισμική ομάδα ενηλίκων
 2. Εμπόδια και προβλήματα επικοινωνίας και συνεργασίας
 3. Διαχείριση των προβλημάτων από τον εκπαιδευτή
 4. Στερεότυπα και προκαταλήψεις
 5. Κοινωνικός αποκλεισμός και απομόνωση
 6. Μέσα και τρόποι κοινωνικής επανένταξης
 1. Η συμβολή και ο ρόλος της πρώτης- εναρκτήριας συνάντησης στην ανάπτυξη σχέσεων μέσα στην ομάδα
 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή κατά την πρώτη συνάντηση
 3. Εκπαιδευτικές τεχνικές σύσφιξης σχέσεων κατά την εναρκτήρια συνάντηση
 1. Ασυμφωνία λεκτικών και μη λεκτικών σημάτων
 2. Μορφές μη λεκτικής συμπεριφοράς
 3. Μη λεκτική συμπεριφορά και συναισθηματικό κλίμα
 4. Η μη λεκτική συμπεριφορά εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
 5. Προβλήματα αποκωδικοποίησης μη λεκτικών σημάτων
 1. Ο εκπαιδευτής ως εμψυχωτής της ομάδας
 2. Κανόνες και τρόποι ανάπτυξης αισθήματος εμπιστοσύνης και σεβασμού
 3. Το χιούμορ του εκπαιδευτή
 1. Φύλο και επικοινωνία μέσα στην ομάδα μάθησης
 2. Ηλικία και φύλο εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
 3. Ρόλος και Συμπεριφορά των δύο φύλων
 1. Στρατηγική και εκπαιδευτικές τεχνικές: διάκριση του περιεχομένου τους
 2. Οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές στην εκπαίδευση ενηλίκων
 3. Εκπαιδευτικές Τεχνικές
  3.1 Παρουσίαση- Εισήγηση
  3.2 Καταιγισμός ιδεών
  3.3 Ερωταπόκριση: κανόνες και αρχές ορθής διατύπωσης ερωτήσεων
  3.4 Συζήτηση-Διάλογος
  3.5 Ομαδική εργασία
  3.6 Μελέτη Περίπτωσης
  3.7 Παιχνίδι ρόλων
  3.8 Προσομοίωση
  3.9 Άσκηση
  3.10 Επίδειξη
  3.11 Συνέντευξη από ειδικό
  3.12 Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές
  3.13 Συνδυασμός εκπαιδευτικών τεχνικών
 1. Ενσυναίσθηση και Συναισθηματική Νοημοσύνη
 2. Ενσυναισθητικές-βιωματικές δραστηριότητες
 3. Ενσυναισθητική προσέγγιση ενός έργου τέχνης
 1. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος
 2. Μορφές, τεχνικές και μέσα αξιολόγησης
 3. Σφάλματα του εκπαιδευτή κατά την αξιολόγηση