Παροχές στους εκπαιδευόμενους

Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Ατομικός φάκελος (portfolio) του εκπαιδευόμενου Εκπαιδευτή Ενηλίκων
Βιντεοσκόπηση ατομικής μικροδιδασκαλίας/μικρομαθήματος
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες-Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση»
Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας