Παροχές στους εκπαιδευόμενους

Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
Ατομικός φάκελος (portfolio) του εκπαιδευόμενου Εκπαιδευτή Ενηλίκων
Βιντεοσκόπηση ατομικής μικροδιδασκαλίας/μικρομαθήματος
Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες-Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση» στο πρότυπο που έχει ορίσει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας
EuroPass συμπλήρωμα πιστοποιητικού