Αντικείμενο – Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος

Το Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει πρόγραμμα μικτής εκπαίδευσης (με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) τετράμηνης διάρκειας 162 ωρών με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες – Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση».

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η προσφορά και η απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και εφοδίων, τα οποία πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων αλλά και ο εκπαιδευτής ενηλίκων για την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης.

Το παρόν πρόγραμμα αξιοποιεί την εμπειρία, η οποία αποταμιεύθηκε από την περίπου τριακονταετή λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων – Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση – Δια Βίου Μάθηση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Φιλοδοξεί να διαμορφώσει/καταρτίσει έναν εκπαιδευτή ενηλίκων, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εκπαιδευόμενης ομάδας ενηλίκων και θα διαχειρίζεται καταστάσεις και προβλήματα. Παραπληρωματική φιλοδοξία του προγράμματος είναι η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευομένων, έτσι ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα προβλέπει, παράλληλα με τη θεωρητική ενημέρωση και κατάρτιση, την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες και στην άσκησή τους με μικροδιδασκαλίες και μικρομαθήματα. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι όχι μόνο θα αποκτήσουν μιαν καλή εικόνα των θεωριών και θεωρητικών προσεγγίσεων καθώς και των κανόνων και των αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αλλά και θα ασκηθούν σε συγκεκριμένες διδακτικές δεξιότητες και μορφές εργασίας. Το παρόν πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων μέσω των μικροδιδασκαλιών και των μικρομαθημάτων, ώστε οι συμμετέχοντες να καταστούν ικανοί ως εκπαιδευτές ενηλίκων και ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών ενηλίκων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τόσο της εκπαιδευτικής πράξης γενικότερα όσο και των εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, καθώς επίσης και η βιντεολήψη και η βιντεοσκόπηση κατά την εκτέλεση των μικροδιδασκαλιών και των μικρομαθημάτων θα προσφέρει τη δυνατότητα για ανατροφοδότηση και βελτίωση γνώσεων και ικανοτήτων.