Εκπαιδευτικό – Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Διάρκεια και μορφή υλοποίησης του προγράμματος

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 162 ώρες/4 μήνες. Ειδικότερα, οι 102 ώρες, αναφέρονται στη θεωρητική κατάρτιση και σε ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες, ενώ οι υπόλοιπες 60 ώρες αφιερώνονται στην άσκηση με μικροδιδασκαλίες/μικρομαθήματα. Σημειωτέον ότι κάθε εκπαιδευόμενος σχεδιάζει και εκτελεί μικροδιδασκαλίες/μικρομαθήματα.

Το πρόγραμμα  μικτής εκπαίδευσης υλοποιείται με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό και ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και στις δυο μορφές μάθησης και χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα δια ζώσης μαθήματα διεξάγονται στην Αθήνα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Μαρασλή 4,  τις εξής ημέρες:

  • Παρασκευή και
  • Σάββατο