Προκήρυξη Προγράμματος


Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, δείτε την υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) και την υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β΄ 2844/23−10−2012) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/2013).

Έναρξη Προγράμματος 13/02/2020

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι από τη Δευτέρα, 11/11/2019 και μόνον ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης είναι η Πέμπτη, 12/2/2020. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2020. Για να συμπληρώσετε την Αίτηση Συμμετοχής – Βιογραφικό, παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο: Αίτηση Συμμετοχής – Βιογραφικό